TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tùy chọn trạng thái đơn hàng

Sắp xếp vị trí các trạng thái đơn hàng ở phần quản lý vận đơn. Có thể chọn cài đặt mặc định để khôi phục vị trí ban đầu. Sau đó ấn lưu để lưu lại trạng thái đơn hàng mới. 

Tiện ích