TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Tin nhắn thương hiệu

Đăng ký tên thương hiệu 

  • Danh sách thương hiệu: Danh sách tất cả các thương hiệu đã đăng ký
  • Thêm mới: Tạo thêm tên thương hiệu
  • Hủy dịch vụ: Hủy dịch vụ Tin nhắn thương hiệu 

Tiện ích