TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Chất lượng dịch vụ

Tính năng này cho phép theo dõi các chỉ số: 

  • Nhận thành công
  • Giao thành công/ tổng đơn nhận
  • Giao thành công/ tổng đơn phân công phát
  • Tỷ lệ hoàn
  • Chi phí bình quân/ đơn hàng
  • Doanh thu

Tiện ích