TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Sổ địa chỉ

Sổ địa chỉ quản lý danh sách địa chỉ người nhận và người gửi

  • (1) Chọn danh sách người gửi hoặc danh sách người nhận
  • (2) Nhập tên: Nhập tên hoặc số điện thoại để tìm kiếm người nhận. 
  • (3) Thao tác với địa chỉ người gửi hoặc người nhận.

Thêm mới người nhận: 

Bước 1: Chọn thêm người nhận mới 

Bước 2: Điền họ tên, số điện thoại, địa chỉ và ấn xác nhận để thêm người nhận mới. 

Tiện ích