CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản...

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
2 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo...

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

  01/08/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ...

Xem thêm

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7/2022

  18/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  22/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

  20/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  24/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  01/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  04/03/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

  25/04/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  25/04/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết...

Xem thêm