Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
5 Tháng Tư, 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ..
5 Tháng Mười, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản...

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023
22 Tháng Chín, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Hồ sơ...

Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
25 Tháng Ba, 2023

 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và...

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  28/04/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

  05/04/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

  05/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến...

Xem thêm

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

  22/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  20/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  28/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:...

Xem thêm

Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

  25/03/23

 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  24/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  23/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

  01/08/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ...

Xem thêm