Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

CBTT bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm...

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
25 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản...

Đại hội đồng cổ đông

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

  22/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  20/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng...

Xem thêm

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  28/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:...

Xem thêm

Analyst Meeting năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

  25/03/23

 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông và nhà đầu tư tham dự Chương trình: “Trao đổi về kết quả kinh doanh...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  24/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  23/02/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui...

Xem thêm

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

  01/08/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ...

Xem thêm

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 7/2022

  18/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

  22/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

  20/06/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông...

Xem thêm