Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm..
24 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh...

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
23 Tháng Hai, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về...

Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post
16 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi...

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021
6 Tháng Mười Hai, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày...

Tin cổ đông

Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2022

  14/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Công văn gửi HNX về đăng ký ngày giao dịch đối với cổ phiếu là cổ...

Xem thêm

Quyết định của HNX về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của VTPost

  12/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Quyết định của HNX về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

  06/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

  06/09/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng cuối năm 2023

  29/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người liên quan 6 tháng cuối năm 2023, chi...

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)

  29/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 – đã soát xét, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

  29/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

Thông báo của HNX về việc chấp thuận giảm số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch do giảm vốn điều lệ

  22/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo của HNX về việc chấp thuận giảm số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch do giảm...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

  21/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi điều lệ liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để...

Xem thêm

Công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

  17/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, vui...

Xem thêm