Thông báo công ty mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc
22 Tháng Mười Một, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông báo Công ty...

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21
18 Tháng Mười Một, 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy...

Viettel Post tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022
25 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 23/04/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã tổ chức...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Tin cổ đông

Thông báo công ty mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc

  22/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông báo Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc, vui lòng theo...

Xem thêm

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21

  18/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21, vui lòng theo dõi tại...

Xem thêm

CBTT quyết định 1757 của Tổng cục Thuế năm 2022

  12/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố quyết định xử phạt về thuế số 1757 của Tổng cục thuế năm 2022, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án thu hồi cổ phiếu ESOP

  05/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án thu hồi cổ phiếu ESOP, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Điều lệ VTPost sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

  03/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

  02/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, vui...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3/2022

  30/10/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

CBTT thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

  25/10/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  25/10/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi...

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

  06/10/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và...

Xem thêm