Điều lệ tổng công ty

Điều lệ VTPost tháng 4/2024

  28/04/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Điều lệ công ty, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Điều lệ VTPost sau khi thay đổi trụ sở chính của công ty

  05/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Điều lệ VTPost sau khi thay đổi trụ sở chính của công ty, chi tiết vui...

Xem thêm

Điều lệ VTPost sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

  21/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ VTPost sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết vui...

Xem thêm

Điều lệ VTPost sau giảm vốn năm 2023

  20/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ sau khi giảm vốn do mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc,...

Xem thêm

Điều lệ VTPost sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

  03/11/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Điều lệ tổ chức hoạt động của VTP 2022

  24/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ tổ chức hoạt động của VTP, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 (cập nhật VĐL 1035 tỷ đồng)

  03/07/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 (cập nhật VĐL 1035 tỷ đồng),...

Xem thêm

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty năm 2021

  25/04/21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 (theo phê duyệt của Đại hội đồng...

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

  09/09/20

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sau khi tăng vốn năm 2020.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty tháng 12/2019

  26/12/19

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sau khi phát hành thành công ESOP 2019. Vui lòng click vào đây để theo dõi.

Xem thêm