TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL

“Mạng chuyển phát nhanh rộng khắp"

Đơn hàng cần xử lý

  • Chọn Đơn hàng cần xử lý hoặc Đơn hàng đã xử lý 
  • Chọn các trạng thái Giao hàng một phần, Chờ xử lý, Sửa COD hoặc Sửa thông tin để thao tác với các đơn hàng.

Tiện ích