Chuyển phát Hoả tốc, hẹn giờ

I. ĐỊNH NGHĨA

Dịch vụ Chuyển phát Hỏa tốc, hẹn giờ  là dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát nhanh chứng từ, hàng hóa, vật phẩm có thứ tự ưu tiên cao nhất trong các dịch vụ chuyển phát.

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ