Báo cáo tài chính quý IV/2023
30 Tháng Một, 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)
29 Tháng Tám, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo...

Báo cáo tài chính quý II/2023
30 Tháng Bảy, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính quý I/2023
30 Tháng Tư, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo...

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 1/2024

  30/04/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2024, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

  27/03/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán), vui lòng theo dõi chi tiết tại...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý IV/2023

  30/01/24

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý IV/2023, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/2023

  04/11/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin đính chính Báo cáo tài chính quý 3/2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3/2023

  30/10/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 3/2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)

  29/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 – đã soát xét, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý II/2023

  30/07/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý I/2023

  30/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2023, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2022

  28/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4/2022

  30/01/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm