Báo cáo tài chính quý 4/2022
30 Tháng Một, 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021
30 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính năm 2020 – đã kiểm toán
23 Tháng Ba, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính quý 4 2020
30 Tháng Một, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố báo cáo tài chính...

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)

  29/08/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 – đã soát xét, chi tiết vui lòng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2/2023

  30/07/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2023

  30/04/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2023, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2022

  28/03/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 4/2022

  30/01/23

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 3/2022

  30/10/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

  29/08/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 2/2022

  30/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm

Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

  01/07/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, vui lòng theo dõi tại...

Xem thêm

Báo cáo tài chính quý 1/2022

  30/04/22

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1/2022, vui lòng theo dõi tại đây.

Xem thêm