Quản lý phân lớp và xét hạng hội viên

Tiềm Năng

Điểm xét hạng

Từ 0 - 11.999 điểm

Thời gian sử dụng

Không xét điều kiện

Thân Thiết

Điểm xét hạng

Từ 12.000 - 34.999 điểm

Thời gian sử dụng

Tối thiểu 12 tháng

Bạc

Điểm xét hạng

Từ 35.000 - 64.999 điểm

Thời gian sử dụng

Tối thiểu 12 tháng

Vàng

Điểm xét hạng

Từ 65.000 - 124.999 điểm

Thời gian sử dụng

Tối thiểu 12 tháng

Kim cương

Điểm xét hạng

125.000 điểm trở lên

Thời gian sử dụng

Tối thiểu 12 tháng

Hệ thống tổng hợp điểm xét hạng của 12 tháng liền kề (từ ngày 10 tháng N-11 đến ngày 9 tháng N) để xét hạng cho khách hàng vào ngày 10 tháng N

Khách hàng Kim Cương, Vàng, Bạc, Thân thiết phải có thời gian hoạt động tối thiểu 12 tháng. Riêng hạng Tiềm năng không xét đến thời gian sử dụng

Thời gian giữ hạng: Hạng hội viên sau khi xét sẽ có thời gian trong 12 tháng. Trong trường hợp khách hàng có điểm tích lũy đủ điều kiện lên hạng mới cao hơn sẽ được nâng hạng ngay trong tháng kế tiếp

Công thức tính điểm xét hạng