Thông báo thay đổi nhân sự

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tổng Công ty như sau:

  1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

– Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.1

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

  1. Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, BKS, Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

– Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024 – 2029).

– Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/04/2024.

– Chi tiết các tài liệu kèm theo, vui lòng theo dõi tại đây.