Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.