Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo chốt danh sách cổ đông triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.