Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

 • Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 19/04/2023.
 • Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 17, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VTPost tại ngày 23/03/2023.
 • Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài (không phải là người có quốc tịch Việt Nam) thì phải đăng ký và cung cấp cho VTPost hộ chiếu của người nước ngoài đó trước ngày 16/04/2023 để VTPost làm thủ tục theo quy định. Sau thời hạn trên, đề nghị cổ đông ủy quyền cho người có quốc tịch Việt Nam tham dự để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của VTPost.
 • Chi tiết Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông xem tại đây.

Chương trình Đại hội

Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.

 1. Thẻ biểu quyết – xem chi tiết tại đây
 2. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội – xem chi tiết tại đây.
 3. Phiếu bầu cử – xem chi tiết tại đây.

Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Hội đồng quản trị, vui lòng xem chi tiết tại đây
 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Điều hành, vui lòng xem tại đây
 3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 – chi tiết báo cáo tài chính vui lòng xem tại đây
 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty, vui lòng xem tại đây
 5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban Kiểm soát, vui lòng xem tại đây
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 vui lòng xem chi tiết tại đây
 7. Tờ trình về việc giảm vốn điều lệ của Tổng Công ty vui lòng xem chi tiết tại đây
 8. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2022 và dự kiến năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát vui lòng xem chi tiết tại đây
 9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 vui lòng xem chi tiết tại đây 
 10. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 vui lòng xem chi tiết tại đây.
 11. Quy chế làm việc tại Đại hội, vui lòng xem chi tiết tại đây
 12. Sơ yếu lý lịch ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 vui lòng xem chi tiết tại đây.

Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

 1. Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Phòng Hành chính – Trưởng ban.
 2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.
 3. Ông Phạm Ngọc Toản – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng Công ty – Thành viên.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội.