Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022, vui lòng theo dõi tại đây.