Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng theo dõi tại đây.