Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, vui lòng theo dõi tại đây.