Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết như sau:

 • Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 27/04/2024.
 • Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 17, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
 • Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của VTPost tại ngày 25/03/2024.
 • Trường hợp cổ đông là người nước ngoài hoặc ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài (không phải là người có quốc tịch Việt Nam) thì phải đăng ký và cung cấp cho VTPost hộ chiếu của người nước ngoài đó trước ngày 15/04/2024 để VTPost làm thủ tục theo quy định. Sau thời hạn trên, đề nghị cổ đông ủy quyền cho người có quốc tịch Việt Nam tham dự, để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của VTPost.
 • Chi tiết Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông và Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 xem tại đây
 1. Chương trình Đại hội.
 2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
 3. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.
 1. Thẻ biểu quyết.
 2. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.
 3. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.
 4. Phiếu bầu cử thành viên Ban Kiểm soát.

     D. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Ban Điều hành trình Đại hội:

 1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 2. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ.
 3. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2023 và dự kiến năm 2024 của HĐQT, BKS.
 4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Điều hành.
 5. Tờ trình về việc kết thúc nhiệm kỳ và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 6. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 7. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).
 8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
 9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ.
 10. Tờ trình về việc trích lập Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.
 11. Báo cáo tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 13. Quy chế làm việc của Đại hội.

    E.Thông tin ứng viên để bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

 1. Biểu mẫu thực hiện ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT, BKS
 2. Danh sách ứng viên HĐQT:
 1. Danh sách ứng viên BKS: 

     F .Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

 1. Ông Trần Văn Phức – Trưởng Phòng Hành chính – Trưởng ban.
 2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.
 3. Ông Phạm Ngọc Toản – Trưởng nhóm Pháp lý, Phòng Pháp chế – Thành viên.

     G. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.