Báo cáo tài chính năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, vui lòng theo dõi tại đây.