Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.