Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, vui lòng theo dõi tại đây.