Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.