Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 21, vui lòng theo dõi tại đây.