Bản cáo bạch niêm yết trên Hose và các phụ lục kèm theo

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Bản cáo bạch niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (Hose) và các phụ lục kèm theo.

 1. Thông báo về việc niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh. Xem chi tiết tại đây.
 2. Bản cáo bạch. Xem chi tiết tại đây.
 3. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua kế hoạch niêm yết. Xem chi tiết tại đây.
 4. Nghị quyết HĐQT triển khai niêm yết. Xem chi tiết tại đây.
 5. Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24. Xem chi tiết tại đây.
 6. Điều lệ năm 2023. Xem chi tiết tại đây.
 7. Giấy phép bưu chính. Xem chi tiết tại đây.
 8. BCTC riêng năm 2021 (đã kiểm toán). Xem chi tiết tại đây.
 9. BCTC hợp nhất năm 2021 (đã kiểm toán). Xem chi tiết tại đây.
 10. BCTC riêng năm 2022 (đã kiểm toán). Xem chi tiết tại đây.
 11. BCTC hợp nhất năm 2022 (đã kiểm toán). Xem chi tiết tại đây.
 12. BCTC riêng bán niên năm 2023 (đã soát xét). Xem chi tiết tại đây.
 13. BCTC hợp nhất bán niên năm 2023 (đã soát xét). Xem chi tiết tại đây.
 14. BCTC riêng quý 3 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.
 15. BCTC hợp nhất quý 3 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.
 16. BC kiểm toán vốn (sau giảm vốn). Xem chi tiết tại đây.
 17. Quyết định chấp thuận niêm yết của Hose. Xem chi tiết tại đây.