Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo thay đổi địa chỉ liên hệ làm việc, nhận thư của Viettel Post, vui lòng theo dõi tại đây.