Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.