Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án thu hồi cổ phiếu ESOP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án thu hồi cổ phiếu ESOP, vui lòng theo dõi tại đây.