– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đắc Luân
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: VTP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 184.087 CP (tỷ lệ 0,31%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 18/11/2019
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2019.