Điều lệ VTPost sau giảm vốn năm 2023

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ sau khi giảm vốn do mua lại cổ phiếu ESOP của Người lao động nghỉ việc, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.