Điều lệ VTPost sau khi thay đổi trụ sở chính của công ty

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Điều lệ VTPost sau khi thay đổi trụ sở chính của công ty, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.