Điều lệ VTPost sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ sau khi chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.