Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 (cập nhật VĐL 1035 tỷ đồng)

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty năm 2021 (cập nhật VĐL 1035 tỷ đồng), vui lòng theo dõi tại đây.