Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel sau khi phát hành thành công ESOP 2019. Vui lòng click vào đây để theo dõi.