Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 (theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021), vui lòng theo dõi tại đây.