Điều lệ VTPost sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Điều lệ VTPost sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.