Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

– Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 23/04/2022.

– Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 15, Tòa nhà Viettel, số 1 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

– Thành phần tham dự: Tất cả những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 28/03/2022.

– Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân là người nước ngoài (không phải là người có quốc tịch Việt Nam) thì phải đăng ký và cung cấp cho Viettel Post hộ chiếu của người nước ngoài đó trước ngày 18/04/2022 để Viettel Post làm thủ tục theo quy định.
Sau thời hạn trên, đề nghị cổ đông ủy quyền cho người có quốc tịch Việt Nam tham dự để thuận tiện cho công tác chuẩn bị của Viettel Post.

– Chi tiết Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông xem tại đây.

A. Chương trình Đại hội.

B. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

C. Các mẫu thẻ, phiếu biểu quyết.

1. Thẻ biểu quyết.

2. Phiếu biểu quyết các nội dung Đại hội.

D. Các báo cáo, tờ trình, quy chế của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành trình Đại hội:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Ban Điều hành;

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

4. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và tăng vốn điều lệ Tổng Công ty;

5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Kiểm soát;

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

7. Tờ trình về việc sửa đổi, loại bỏ ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty;

8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT;

9. Tờ trình lương, thù lao, chi phí hoạt động năm 2020 và dự kiến năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

10. Quy chế làm việc tại Đại hội;

E. Thông tin Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ông Cao Huy Giáp – Trưởng Phòng Hành chính – Trưởng ban.

2. Ông Lê Công Phú – Thư ký Hội đồng quản trị – Thành viên.

3. Ông Phạm Ngọc Toản – Chuyên viên Phòng Pháp chế Tổng Công ty – Thành viên.

F. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.