Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 gửi VSD, vui lòng theo dõi tại đây.