Nghị quyết HĐQT về chốt danh sách cổ đông và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng và Thông báo về việc ứng cử, đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, vui lòng theo dõi tại đây.

Biểu mẫu liên quan đến việc ứng cử, để cử ứng viên theo dõi tại đây.