Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

– Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2020.
– Ngày tổ chức Đại hội: Tổng Công ty sẽ có thông báo sau.
– Địa điểm tổ chức Đại hội: Tổng Công ty sẽ có thông báo sau.
– Nội dung trình Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Vui lòng click vào đây để theo dõi.