Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT.

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

4. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.