Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.