Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu VTP của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu VTP của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, vui lòng theo dõi tại đây.