Quyết định của HNX về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của VTPost

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Quyết định của HNX về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của VTPost liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.