Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.