Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.