Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2017