Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, chi tiết vui lòng theo dõi tại đây.