Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2020, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.