Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán), vui lòng theo dõi chi tiết tại đây.